Hyppää sisältöön

Nro 151
Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

Annettu Kuusamossa 31 päivänä elokuuta 2021

————

Piispainkokous on kirkkolain 21 luvun 2 §:n 5 kohdan c alakohdan ja kirkkojärjestyksen 3 luvun 3 a §:n nojalla päättänyt määrätä seuraavaa:

1 §

Tässä päätöksessä kristillisellä järjestöllä tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 3 luvun 3 a §:ssä tarkoitettua kristillistä yhdistystä, säätiötä ja laitosta.

2 §

Tuomiokapituli voi myöntää hakemuksesta kirkkojärjestyksen 3 luvun 3 a §:n 1 momentin mukaisen luvan rippikoulun pitämiseen sellaiselle kristilliselle järjestölle, jonka säännöt edellyttävät evankelis-luterilaisen tunnustuksen mukaista toimintaa tai joka hakemuksessaan sitoutuu kirkkomme tunnustuksen mukaiseen opetukseen.

Luvan myöntää sen hiippakunnan tuomiokapituli, jonka alueella rippikoulu pidetään. Jos rippikoulun pitopaikka ei ole minkään hiippakunnan alueella tai kysymyksessä on vaellus- tai retkirippikoulu, hakemus osoitetaan sille tuomiokapitulille, jonka alueella järjestön kotipaikka sijaitsee. Luvan ruotsinkielisen rippikoulun pitämiseen myöntää Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli. Luvan ulkosuomalaistyössä pidettävästä rippikoulusta myöntää se tuomiokapituli, jonka piispan vastuualueeseen ulkosuomalaistyö kuuluu.

Lupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

3 §

Kristillisen järjestön tulee tarkastaa rippikouluun osallistuvan henkilön seurakunnasta hänen oikeutensa konfirmaatioon. Rippikouluun osallistumisesta ja konfirmaatiosta tulee ilmoittaa rippikoululaisen seurakuntaan.

4 §

Hakiessaan lupaa rippikoulun järjestämiseen kristillisen järjestön tulee sitoutua noudattamaan tuomiokapitulin antamia ohjeita rippikoulusta.

Kristillisen järjestön rippikoulussa tulee noudattaa voimassa olevaa piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa. Kristillinen järjestö vastaa intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta. Seurakunta vastaa teemapäivistä, jumalanpalveluksista ja seurakunnan nuorisotoiminnasta. Kristillisen järjestön rippikoulussa tulee rohkaista nuoria seurakuntayhteyteen.

Rippikoulussa käytetään piispainkokouksen rippikoulussa käytettäviksi hyväksymiä oppikirjoja ja kirkolliskokouksen hyväksymää kristinoppia.

5 §

Kristillisen järjestön tulee liittää rippikoulun järjestämistä koskevaan lupahakemukseen kolmivuotinen järjestön rippikoulusuunnitelma. Hakemus liitteineen on toimitettava tuomiokapitulille syyskuun loppuun mennessä.

6 §

Rippikoulun järjestämiseen luvan saaneen kristillisen järjestön tulee vuosittain antaa tuomiokapitulille ilmoitus, joka sisältää arvion vuoden aikana toteutetuista rippikouluista ja seuraavan vuoden rippikoulusuunnitelman. Ilmoitus liitteineen on toimitettava tuomiokapitulille syyskuun loppuun mennessä.

Tuomiokapituli arvioi ja kehittää rippikouluja vuosittain järjestön tekemän arvioinnin perusteella. Tuomiokapituli nimeää järjestön rippikouluja varten yhdyshenkilön, jonka kanssa järjestön rippikoulun ohjaajat järjestävät riittävässä määrin arviointikeskusteluja ja konsultaatiotapaamisia.

7 §

Erityis- tai pienryhmärippikoulun järjestäjä on ensisijaisesti seurakunta. Jos kristilliselle järjestölle myönnetään lupa järjestää erityis- tai pienryhmärippikoulu, se tulee järjestää yhteistyössä yhden tai useamman muun seurakunnan tai kristillisen järjestön kanssa.

8 §

Rippikoulu voidaan järjestää ulkomailla, jos sillä voidaan edistää kirkkojen välistä yhteyttä, lähetyskasvatusta ja ystävyysseurakuntatoimintaa sekä vuorovaikutusta rippikoulu- ja nuorisotyössä eri kirkkojen kesken.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 10.2.2004 antama päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua (Kirkon säädöskokoelma nro 92).

Päivitetty