Hyppää sisältöön

Kirkon laintarkastustoimikunnan ohjesääntö

 

Kirkolliskokous on kirkkojärjestyksen 20 luvun 6 §:n 2 momentin (1055/93) nojalla 10 päivänä marraskuuta 1995 vahvistanut kirkon laintarkastustoimikunnalle seuraavan ohjesäännön:

1 §

Kirkon laintarkastustoimikunnan tehtävänä on

  1. tarkastaa lakiteknisesti ja kielellisesti kirkolliskokouksen käsiteltäväksi tulevat sekä piispainkokouksen tai kirkkohallituksen kirkkolain, kirkkojärjestyksen tai kirkon vaalijärjestyksen nojalla antamat säädökset;
  2. käsitellä pyynnöstä säädösehdotuksia, joista kirkon on annettava lausunto;
  3. antaa pyynnöstä lausunto mallisäännöistä, jotka kirkkohallitus antaa;
  4. tehdä kirkkohallitukselle esityksiä kirkon lainsäädäntötoimen kehittämiseksi ja tehostamiseksi; sekä
  5. suorittaa kirkolliskokouksen määräämät toimialaansa kuuluvat muut tehtävät.

2 §

Laintarkastustoimikuntaan kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Lisäksi siihen voidaan, tarkastustehtävän laadun vaatiessa, valita enintään kaksi vaihtuvaa jäsentä määrättyä tarkastustehtävää varten.

Laintarkastustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi on valittava taitavia lakimiehiä siten, että toimikunnassa on edustettuna sekä kirkollishallinnon tuntemus että perehtyneisyys lainsäädäntötyöhön. Yhden varsinaisen jäsenen on oltava mikäli mahdollista ruotsinkielinen.

3 §

Varsinaiset jäsenet ottavat osaa kaikkien esille tulevien asioiden käsittelyyn. Vaihtuva jäsen ottaa osaa vain sen tarkastustehtävän käsittelyyn, jota varten hänet on valittu.

4 §

Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Toimikausi alkaa tammikuun 1 päivänä.

Milloin jonkin asian käsittely on toimikauden päättyessä kesken, kirkkohallitus voi määrätä, että eroavien jäsenten on käsiteltävä asia loppuun.

Laintarkastustoimikunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

5 §

Jos laintarkastustoimikunnan jäsenellä on este, hänen tilalleen on siksi ajaksi valittava toinen, mikäli toimikunnan työskentely sitä vaatii. Milloin jonkin asian käsittely on esteen lakattua kesken, on vastaavasti sovellettava, mitä 4 §:n 2 momentissa on määrätty.

Mikäli asia on kiireellinen, lausunnon voi antaa kaksi jäsentä, jos he ovat yksimieliset.

6 §

Laintarkastustoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan tehtävästään kirkkohallituksen vahvistama palkkio.

Jos puheenjohtaja tai jäsen saa tehtävän, joka vaatii poikkeuksellisen paljon valmistelutyötä, toimikunta voi esittää, että hänelle suoritetaan kirkko­hallituksen määräämä erillispalkkio.

7 §

Kirkkohallituksen viranhaltija on velvollinen saapumaan laintarkastustoimikunnan kutsusta sen istuntoon tietojen ja selvitysten antamista varten.

Laintarkastustoimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

8 §

Milloin asiaa laintarkastustoimikunnassa käsiteltäessä ilmenee erimielisyyttä, on äänestys toimitettava noudattaen soveltuvin kohdin, mitä monijäsenisestä tuomioistuimesta on säädetty.

9 §

Jos laintarkastustoimikunta katsoo, että ehdotusta on jossakin kohdin muutettava, sen tulee, mikäli mahdollista, tehdä tarpeellisiksi katsomansa muutosehdotukset.

10 §

Laintarkastustoimikunnan lausunnot on jäsenten allekirjoitettava ja sihteerin varmennettava. Muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Laintarkastustoimikunnan lausunto samoin kuin eri mieltä olevien jäsenten lausunnot on liitettävä asiakirjoihin ja säilytettävä yhdessä niiden kanssa.

11 §

Saapuneista asioista ja niiden johdosta annetuista lausunnoista sekä muista toimista, joihin asiassa on ryhdytty, tehdään merkintä diaariin, jota pitää sihteeri.

Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että asiat käsitellään joutuisasti.

12 §

Laintarkastustoimikunnan sihteerinä toimii kirkkohallituksen määräämä kirkkohallituksen viranhaltija.

Laintarkastustoimikunnan toimituskirjojen puhtaaksikirjoittamisesta ja muista kansliatehtävistä huolehtii kirkkohallitus.

13 §

Laintarkastustoimikunnan kuulemalle asiantuntijalle voidaan maksaa kirkkohallituksen hyväksymä palkkio sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa noudattaen vastaavasti, mitä kirkollisen komitean jäsenen osalta on määrätty.

 

________

 

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sillä kumotaan kirkolliskokouksen 5 päivänä marraskuuta 1975 vahvistama kirkon laintarkastustoimikunnan ohjesääntö.

 

Päivitetty