Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriölle annetut lausunnot

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä 23.9.2021

Lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 10.6.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi 31.3.2021

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 22.9.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, terveydensuojelulain sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta 20.8.2020

Lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020–2023 17.6.2020

Lausunto Mielenterveysstrategian luonnoksesta 24.10.2019

Lausunto romaniasiain neuvotelukunnan luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018-2022) 1.2.2018

 

Liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty