Hyppää sisältöön

Kelpoisuudet kirkon työssä

  • Kirkon työntekijät ovat joko virka- tai työsopimussuhteessa seurakuntaan, seurakuntayhtymään, tuomiokapituliin tai Kirkkohallitukseen.
  • Virkasuhteeseen otettavilla työntekijöillä on oltava yleinen ja erityinen kelpoisuus täytettävään virkaan.
  • Virkasuhteisilta ja tietyissä tehtävissä toimivilta työsuhteisilta edellytetään kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota.

Sivun lyhytosoite: evl.fi/kelpoisuudet

Yleiset kelpoisuusvaatimukset

Kaikissa tehtävissä käytännön kokemus ja perehtyneisyys sekä sopivuus täytettävään virkaan ovat valintakriteerejä. Nämä kelpoisuusvaatimukset perustuvat edellä mainittuun perustuslain säännökseen ja niitä käytetään, vaikka kelpoisuusvaatimuspäätöksessä ei niitä mainittaisikaan.

Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto (PeL 125 §:n 2 mom). Tämä säännös velvoittaa myös seurakuntien nimitysharkintaa.

Seurakuntien henkilöstöä koskevat perussäännökset ovat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen luvuissa 6 ja pappisvirkaa koskevat säädökset luvuissa 5. Määräyksiä on lisäksi kirkon säädöskokoelmassa sekä seurakuntien omissa säännöissä.

Kaikilta kirkon virkasuhteisilta ja myös osalta kirkon työsuhteisilta (jumalanpalveluselämä, diakonia, kasvatus, opetus, sieluhoito tai muu perusteltu syy) edellytetään evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä sekä konfirmaatiota. (KL 6: 13).

Todistusta/selvitystä tehtävän edellyttämästä terveydentilasta edellytetään ennen virkasuhteeseen ottamista ja pappisvihkimystä (KL 6: 16).

 

Erityiset kelpoisuusvaatimukset

Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai työnantajan päättämä erityinen kelpoisuus. Piispainkokous antaa tarkempia määräyksiä pappisvirkaa sekä papin tai lehtorin viroissa vaadittavista tutkinnoista (KL 21: 2; esim. KS 77 ja 114) ja kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä muilta viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista (KL 22: 2; esim. KS 124). Erityisiä kelpoisuusvaatimuksia määrätään koulutuksesta ja kielitaidosta.

Työnantajan on ennen viran aukijulistamista päätettävä erityisestä kelpoisuudesta ja tarkistettava, että hakuilmoitus on myös säädettyjen erityisten kelpoisuusvaatimusten osalta oikea.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on säätänyt seurakunnan hengellisen työn viroissa edellytettävistä tutkinnoista sekä antanut seuraavan ohjeen kanttorin viran kelpoisuuden tutkintaan.

Siirry tarkempiin tietoihin:

Päivitetty