Hyppää sisältöön

Nr 123 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantortjänst

Givet i Helsingfors den 8 december 2015
 

_______

Upphävts fr.o.m. 1.9.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/135.

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 b) punkten i kyrkolagen och 6 kap. 6 § i kyrkoordningen beslutat följande:

1 §
Innehåll i examen som krävs för kantorstjänst
 

I en examen som krävs för kantorstjänst som avlagts efter 31.7.2010 ska ingå:

  1. studier i gudstjänstmusik och musiken vid kyrkliga förrättningar och församlingsevenemang, i vilka ingår studier i sång, musikledning och orgelspel med musik av olika stil samt instrumentvård, sammanlagt minst 90 studiepoäng
  2. teologiska studier som omfattar bibelkunskap, kyrkans bekännelse och gudstjänstlivet, minst 10 studiepoäng
  3. pedagogiska studier som anknyter till konfirmandundervisningen och musikfostran i en församling, sammanlagt minst 10 studiepoäng
  4. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i kyrkomusik samt handledd praktik på heltid i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

De studier som avses i 1 mom. ska avläggas utöver examen, om de inte ingår i den examen som avlagts.

2 §
Kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen
 

Följande examina eller studier ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen enligt 6 kap. 6 § i kyrkoordningen:

  1. Avlagt efter 31.7.2010:

a) musikmagisterexamen;

b) filosofie eller pedagogie magisterexamen med musikpedagogik som huvudämne;

c) högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen (musiker, högre YH).

  1. Avlagt före 1.8.2010:

a) kantororganistexamen;

b) behörighetsutbildning som ordnats av Sibelius-Akademin åren 1993–1995;

c) musikkandidatexamen avlagd senast 31.7.1995 inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik vid Sibelius-Akademin, det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet eller inom samma utbildningsprogram efter detta datum avlagd musikmagisterexamen.

3 §
Kantorstjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen
 

Följande examina eller studier ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen enligt 6 kap. 6 § i kyrkoordningen:

  1. Utöver eller inkluderat i examen som avses i 2 § 1 punkten

a) studieprestation i körsång, sång eller orgelspel på den högsta av grundexamensnivåerna vid Sibelius-Akademin;

b) huvudämnesstudier för musikmagisterexamen motsvarande ovan nämnda underpunkt i ett annat utbildningsprogram som direkt hänför sig till eller stöder utövningen av kyrkomusik;

c) musiklicentiat- eller musikdoktorsexamen vars innehåll hänför sig till eller stöder utövning av kyrkomusik.

  1. Avlagt före 1.8.2010:

a) vid Sibelius-Akademin utöver kantororganistexamen avlagd diplomexamen i körledning, sång eller orgelspel eller musikledarexamen vid avdelningen för kyrkomusik;

b) musikkandidatexamen avlagd senast 31.7.1995 vid Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik inom det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet eller senare avlagd musikmagisterexamen och utöver detta senast 31.7.1995 avlagda tilläggsstudier Biskopsmötets beslut 21.9.1994, 3 § följer som bilaga till detta beslut. som avses i 3 § i det beslut om examen som krävs för kantorstjänst som biskopsmötet godkände den 21 september 1994 (kyrkans författningssamling nr 66);

c) utöver musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademin som direkt hänför sig till eller stöder utövningen av kyrkomusik examen på A-nivå vid Sibelius-Akademin och tillhörande studier eller annan magister-, licentiat- eller doktorsexamen som direkt hänför sig till eller stöder utövningen av kyrkomusik.

4 §
Kantorstjänst som förutsätter någon annan examen godkänd av kyrkostyrelsen
 

Följande examina eller studier ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter annan examen enligt 6 kap. 6 § i kyrkoordningen:

  1. Avlagt efter 31.7.2010:

a) yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen musikerexamen (YH);

b) musikkandidatexamen avlagd inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik.

  1. Avlagt före 1.8.2010:

a) Undantagsutbildning ordnad av kyrkans central för gudstjänstliv- och musik på 1980-talet som ledde till avlagd lägsta kantorsexamen;

b) senast 31.7.2007 avlagd kyrkomusikerexamen vid konservartorium eller motsvarande fristående examen;

c) musikkandidatexamen som avlagts vid Sibelius-Akademin 1.8.1995–31.7.2003;

d) yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen med inriktningsalternativet kyrkomusik (musiker YH)

e) examen eller studier som ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen eller utvidgad universitetsexamen.

5 §
Utländska examina
 

Beslut om erkännande, jämställande och godkännande av musikexamina och musikstudier som avlagts utomlands fattas av kyrkostyrelsen på det sätt som föreskrivs i kyrkolagen och kyrkoordningen.

6 §
Ikraftträdande
 

Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkände den 9 maj 2014.

Detta beslut påverkar inte behörigheten för kantorer som redan innehar en tjänst.

 

Redigerad