Hyppää sisältöön

Klimatförändringsstrategi

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är med och bär ansvar för att stävja klimatförändringen. Kyrkans pensionsfond vill delta i arbetet mot klimatförändringen och pensionsfondens klimatförändringsstrategi godkändes 19 december 2016. I beredningen deltog pensionsfondens arbetsgrupp för ansvarsfull placeringsverksamhet. Klimatförändringsstrategin är i kraft tills vidare och uppdateras vid behov.

Pensionsfonden har som mål att konsekvent över tid minska koldioxidavtrycket i sin placeringsverksamhet.

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till målsättningarna i klimatavtalet från Paris. Pensionsfonden följer TCFD-rekommendationerna (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i sin klimatrapportering.

Klimatförändringen är en megatrend

Klimatförändringen är en av vår tids megatrender och den spelar också en central roll i de globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN. Det handlar om ett globalt förändringsfenomen, som i framtiden ofrånkomligen kommer att påverka världens samhällen och ekonomier. Klimatförändringen slår först och hårdast mot de människor och miljöer som redan nu är de allra mest sårbara.

För att bromsa klimatförändringen måste mänskligheten minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Det internationella samfundet godkände vid klimatmötet i Paris 2015 som nytt mål att klimatuppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader Celsius. Experter bedömer att för att hålla klimatuppvärmningen under 2 grader Celsius kan vi bara använda en femtedel av världens kända reserver av fossila bränslen. Denna begränsning har bolagen eller marknaden ännu inte beaktat i sin prissättning av reserverna. Det talas om en koldioxidbubbla, som när den spricker kan leda till en avsevärd minskning av värdet på de bolag som producerar fossila bränslen.

Utöver koldioxidbubblan utgör även koldioxidrisken en betydande faktor. Koldioxidrisken uppkommer till följd av att man för att bromsa uppvärmningen blir tvungen att på det globala planet sätta ett allt högre pris eller en allt högre skatt på utnyttjandet av fossila energikällor. Detta leder till att företag med hög koldioxidintensitet ställs inför ökande kostnader och investeringsbehov för att bevara sin konkurrensförmåga. Den föränderliga omvärlden – såsom miljömedvetna konsumenter, nya teknologiska lösningar och en striktare lagstiftning – kan i framtiden leda till att utnyttjandet av resurserna blir allt dyrare och att efterfrågan på fossila energikällor minskar. En stor del av reserverna kan förbli outnyttjade på grund av att de är olönsamma.

Sett till koldioxidutsläppens intensitet är stenkol ett av de värsta fossila bränslena. Om mängden stenkol som används i energiproduktionen ligger kvar på sin nuvarande nivå kan världen inte hålla sig inom 2-gradersscenariot. För att vi ska kunna uppnå det uppställda miljömålet är det viktigt att vi så snabbt som möjligt minskar användningen av kol.