Hyppää sisältöön

Jyri Komulainen

Jag började som forskare vid Kyrkans forskningscentral 1.9.2020, men har arbetat vid Kyrkostyrelsen sedan 2010. Därförinnan arbetade jag som forskare och lärare vid institutionerna för systematisk teologi och tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet.

År 2003 disputerade jag för doktorsgraden med ämnet Raimon Panikkars hinduisk-kristna teologi.  En del av mina fortsatta studier avlade jag i Bangalore (United Theological College) och i Hamburg (Missionsakademie).

Jag är docent i dogmatik vid Helsingfors universitet samt docent i ekumenik och religionsteologi vid Itä-Suomen yliopisto. Mina specialområden är asiatisk teologi, ekumenisk missiologi, katolicism och hinduism.

Min ambition är att med mina artiklar och föreläsningar öka kunskapen om hur kristendomen förändas globalt – framför allt om att majoriteten av världens kristna numera bor i Asien, Afrika och Latinamerika. Av den anledningen är jag intresserad av att undersöka hur Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland skulle kunna tillämpa den globala söderns teologier (t.ex. kontextuella teologier, befrielseteologier).

På Twitter är jag aktiv på mitt konto @JyriKomulainen.

Kyrkans forskningscentrals forskare Jyri Komulainen står på gatan i Helsingfors.

Exempel på mina senaste artiklar (på finska):

 • Kirkon missio ja Intia: esimerkkinä katoliset sannyasit. – Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan.Öppna länk i ny flik Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen  Neuvosto (2020).

 • Panikkar the Dialogical Man: Religion and Religions. – Raimon Panikkar: A Companion to his Life and Thought. Ed. by P. C. Phan & Y. Ro. Cambridge, UK: James Clarke & Co (2018).

 • Sakramentaalinen seksi? Uskontojen käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta.Öppna länk i ny flik – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus (2017).

 • Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa. – Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016).

Böcker:

 • Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan.Öppna länk i ny flik Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon Tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen  Neuvosto (2020).

 • Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016).

 • Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen & Jyri Komu-lainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2013).

 • Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja moniuskontoinen Suomi. Toim. Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Edita (2009).

 • Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 251. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2006).

 • An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar’s Pluralistic Theology of Religions. Studies in Christian Mission. Volume 30. Leiden & Boston: Brill (2005).

 • Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Ame-rikassa. Toim. Tiina Ahonen & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2004).

 

För tillfället har jag följande sakkunnig- och förtroendeuppdrag:

 • Kyrkans Utlandshjälp / Styrgruppen för nätverket Lärare utan gränser, medlem (2013–)
 • Ekumeniska Rådet i Finland / Expertgruppen för missiologi, medlem (2017–)
 • Kyrkans kommitté för religionsmöten, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: biskopsmötet, sakkunnigmedlem (2017–)
 • Projekt för Finlands Akademi: “The Impact of Religious Values on Chinese Social Life”, Steering Group (2018-2022)
 • Styrelsen för stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut, medlem (2018–)
 • Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf / Sektionen för internationella ärenden, medlem (2019–)
 • Ekumeniska Rådet i Finland / Sektionen för teologi och lärofrågor, viceordförande (2020–)

Jag är medlem av följande internationella akademiska organisationer:

 • International Association of Mission Studies (IAMS)
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS)