Hyppää sisältöön

Kyrkans forskningscentrals stipendieregler

  1. Av medel som ställts till kyrkans forskningscentrals förfogande beviljas årligen stipendier för sådan forskning kring kyrka och religiöst liv samt samhällsförändringar som är nödvändig för beslutsfattandet inom kyrkan och församlingarna samt för utvecklingen av verksamheten. Stipendier beviljas för forskningsutgifter, för forskningsresor till utlandet och som personligt stipendium för viss tid, varvid stipendiaten förutsätts bedriva sitt forskningsarbete på heltid.

  2. Ansökningarna behandlas av nämnden för Kyrkans forskningscentral på grundval av ansökan.

  3. Stipendierna anslås lediga att sökas årligen inom augusti. Till ansökan ska en meritförteckning och en noggrann forskningsplan bifogas. Stipendieansökningarna görs via det elektroniska ansökningssystemet.

  4. Forskningscentralens direktor kan även i övrigt i särskilda fall föreslå att stipendier beviljas för aktuella projekt. Stipendieansökningar för forskningsresor till utlandet är inte heller bundna till den egentliga ansökningstiden.

  5. Den som erhållit stipendium ska senast den 15 januari året efter det att stipendiet har erhållits lämna in en skriftlig redogörelse för sin forskning och för hur stipendiet har använts. Även i övrigt är stipendiaten skyldig att på begäran ge forskningscentralens direktor uppgifter om hur forskningen framskrider. Den som erhållit stipendium för forskningsresor avger sin rapport inom en månad efter det att resan har avslutats.

  6. Stipendiaten är skyldig att till forskningscentralen överlämna resultaten av den forskning som understötts med stipendiemedel.

  7. Stipendiet bör om möjligt användas samma år det har beviljats. Efter det år det beviljades och påföljande år står stipendiet inte längre till stipendiatens förfogande utan särskild överenskommelse. Om stipendiet inte har använts för det ändamål för vilket det har beviljats, kan stipendiaten åläggas att återbetala det med ränta. Räntan är då lika stor som gängse utlåningsränta.