Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä palkkauksesta

 

Ylimmän johdon sopimuskorotus 1.5.2021

Vaatiiko KirVESTES 2020-2022 allekirjoituspöytäkirjan kohdan 3.2 mukainen ylimmän johdon peruspalkkojen tarkistus 1.5.2021 lukien seurakunnan päätöstä, jos tarkistus toteutetaan yleiskorotuksena?

Vastaus:

Allekirjoituspöytäkirjan kohdassa 3.2 on sovittu, että ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1,6 %:n yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien, jollei seurakunta päätä tarkistaa vastaavalla erällä ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella. Sovittu tarkoittaa käytännössä sitä, että yleiskorotusta ei voida panna täytäntöön ennen kuin seurakunnan asiassa toimivaltainen elin on ottanut kantaa yleiskorotuksen käyttämiseen tai käyttämättä jättämiseen sille vaihtoehtoisella eli suorituksen arviointiin perustuvalla tavalla. Kysymys on päätöksestä, jolla ratkaistaan tarkistustapa: yleiskorotus vai suoriutumisen arviointi. Se olisi tehtävä hyvissä ajoin, mahdollisesti jo alkusyksystä 2020, jotta suoriutumisen arvioinnin kannalle päädyttäessä sen vaatimalle prosessille jää riittävästi aikaa. Sopimuskorotusta ei voi jättää käyttämättä.

Lue lisää 1.5.2021 toteutettavasta tarkistuksesta KiT:n yleiskirjeestä 4/2020.


Usein kysyttyä suorituslisästä

Suorituslisän maksaminen, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

Seurakunnassamme on mietitty seuraavaa asiaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden ajan ja sen jälkeen päätetään maksaa hänelle suorituslisää hänen työsuorituksensa perusteella. Työntekijän palvelussuhde muuttuu kuitenkin osa-aikaiseksi kesken sen vuoden, kun suorituslisää maksetaan. Voimmeko kuitenkin maksaa hänelle suorituslisän täytenä, koska se on ansaittu silloin, kun työntekijä oli kokoaikainen?

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Osa-aikaiselle työntekijälle palkka maksetaan siinä suhteessa kuin on hänen työaikansa (KirVESTES 14 §). Myös suorituslisä maksetaan siis osa-aikaprosentin mukaan.

Suorituslisän osalta kyse ei ole lisän ansaitsemisesta, vaan siitä, että työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain maksettavan palkan osana.

Suorituslisän maksaminen palvelussuhteen päättyessä

Meidän seurakunnassamme on työntekijä, jonka työsuoritusta on arvioitu ja hänelle tullaan maksamaan suorituslisää seuraavan vuoden ajan. Työntekijän palvelussuhde päättyy kuitenkin kesken vuoden, syyskuun lopussa. Maksammeko loppuvuoden suorituslisän hänelle kertasuorituksena?

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan vuoden ajan kuukausittain. Jos palvelussuhde päättyy kesken vuoden, myös suorituslisän maksaminen päättyy. Suorituslisää voidaan maksaa vain niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa. Näin säästyneet suorituslisät jäävät jakamatta.

Suorituslisäpäätösten antaminen tiedoksi esimiehille

Onko kaikki seurakunnan suorituslisäpäätökset annettava tiedoksi kaikille esimiehille?

Vastaus:

Suoristuslisien saajien nimet annetaan tiedoksi vain näiden työntekijöiden omille esimiehille. Kullakin esimiehelle annetaan tiedot vain niistä työntekijöistä, jotka ovat hänen alaisiaan.