Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä palkkauksesta

Yleisiä määräyksiä

 

Palkkaamme määräaikaisen lastenohjaajan 27.10.-2.12.2014 (38,25h/vko.) KirVESTES:n mukaan hänelle pitäisi maksaa lokakuulta ja joulukuulta palkka tuntipalkan mukaan, koska niiden kuukausien palvelussuhde kestää alle 12 päivää. Lokakuussa, jos maksan tuntipalkan mukaan, hän saa enemmän palkkaa (132,65€) verrattuna päiväpalkkaan. Palkkaohjelmassamme luodaan automaattisesti kiinteät palkat ja hänellekin tulisi palkka 5 päivän mukaan päiväpalkkana. Pitääkö palkka tosiaankin maksaa tuntipalkan mukaan tältä lokakuulta?

 

Vastaus:

KirVESTESin 15§:n 2 mom. mukaan palkka maksetaan tuntipalkkana, jos palvelussuhde kestää kokonaisuudessa enintään 12 kalenteripäivää. Kun tämä palvelussuhde kestää yli 12 päivää, palkka maksetaan sovitusti kuukausipalkkana. Kuukautta lyhemmiltä ajoilta maksetaan päiväpalkkana. Lokakuulta maksetaan 5/31 kuukausipalkasta ja joulukuulta 2/31 kuukausipalkasta.

________________________

Haluan tarkistaa pari asiaa koskien viranhaltijan palkan maksamispäivän siirtoa.

Meillä on tällä hetkellä maksamispäivä kuukauden 5. ja tarkoitus on siirtää päivää kalenterikuukauden 15. päivään.

Meillä on tarkoitus tehdä siirto joko siten, että yhteistyötoimikunta päättää siirtää päivää kerralla siten että uusi maksamispäivä vaihtuu 15.10.2015, tai vaihtoehtoisesti siten, että teemme siirron kahdessa eräässä 10.3.2015 ja 15.9.2015.

Sain koulutuksessa käsityksen että lopullinen siirto yhdellä kertaa on ok edellyttäen että henkilökunta on saanut tiedon asiasta hyvissä ajoin (tässä tapauksessa vähintään 5 kk etukäteen, eli 2 päivää/kk) – onko näin? Tarkoitus on tietysti tiedottaa asiasta heti kun olemme päättäneet, miten toimitaan.

Missä päätös siirrosta tulisi tehdä? Saako yhteistyötoimikunta tehdä kyseisen päätöksen? Pitääkö yhteistyötoimikunnan silloin olla yksimielinen? Vai miten meidän tulisi menetellä?

Pitääkö yhteistyötoimikunnan päätös tulkita ehdotukseksi ja sen lisäksi henkilöstövastaavan tulisi tehdä asiasta virkamiespäätös?

 

Vastaus:

Palkanmaksupäivän siirtämisestä päättää työnantaja eli seurakunta/yhtymä. Se, mikä päätöksentekoelin asiassa on toimivaltainen, käy ilmi ohjesäännöstä.

Ennen kuin työnantaja voi asiasta päättää, on palkanmaksupäivän siirtoa koskevaa esitystä käsiteltävä yhteistyötoimikunnassa. Käsittelyn pohjana on työnantajan laatima valmistelu asiasta. Käsittely tapahtuu yt-sopimuksen 4 §:n 1 momentin (KirVESTES liite 11) mukaisesti eli käsitellään valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Aikataulu määräytyy 4 §:n 2 momentissa sanotulla tavalla. Mistään päivämääristä ei tältä osin ole sovittu.

Jos työnantajana haluatte, että siirto tapahtuu yhdellä kertaa, on yhteistyötoimikunnan oltava yksimielinen asiasta (KirVESTES 16 §).

Asiassa tehdystä päätöksestä on tiedotettava henkilöstölle asian luonteeseen nähden sopivalla tavalla (yt-sopimus 7 § 1 mom.)

_______________________

Haluan varmistaa KirVESTES:n 15 §:n sisällön, eli (kuukausipalkan mukaan määritelty) palkka maksetaan aina kuukausipalkan mukaan, jos työsuhde kestää yli 12 päivää. Esimerkiksi hautausmaantyöntekijät, jotka aloittavat vaikkapa 28.4. ja työsuhde on tehty koko kesäksi, myös huhtikuun päivät maksetaan päiväpalkkana?

 

Vastaus:

Palkka maksetaan tuntiperusteisesti silloin kun palvelussuhde kestää enintään 12 kalenteripäivää (15§ 2 mom.). Jos kuukausipalkkaisen palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, palkka maksetaan päiväperusteisesti. Kun palvelussuhde alkaa 28.4. maksetaan huhtikuulta kolmen päivän palkka.

________________________

Kysymykseni koskee työsuhteista määräaikaista kausityöntekijää, jonka työsuhde alkoi 28.4. Työntekijä kuoli 16.5.

Olettamuksemme on, että palkka maksetaan 16.5. saakka vai onko tällaisesta erikoistilanteesta sovittu jotakin?

 

Vastaus:

Olettamuksenne on oikea. Työntekijöille palkka maksetaan kuolinpäivään saakka. Viranhaltijoiden osalta on sen sijaan erityismääräys KirVESTES 10 § 2 momentissa: jos viranhaltijan virkasuhde päättyy kuolemaan kesken kalenterikuukauden, palkkaus suoritetaan koko kalenterikuukaudelta (=jo maksettua palkkaa ei peritä takaisin).


Kertaerän maksaminen

Kenelle kertaerä maksetaan kesäkuussa?

Vastaus:

Kertaerä maksetaan

  • vain yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville, jotka täyttävät allekirjoituspöytäkirjassa (2 §, kohta 2.1.) sanotut kertaerän saamisen ehdot. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisesti KiT:n yleiskirjeessä 2/2018, jossa on käyty läpi myös eräitä tulkinnallisia tilanteita.

Sen sijaan kertaerää ei makseta

  • johdon palkkausjärjestelmässä oleville (liite 7)
  • tuntipalkkaisille
  • nuoria ja oppisopimuskoulutukseen otettuja koskevan työehtosopimuksen piirissä oleville (KirVESTES liite 5).

Nämä ryhmät, joissa kertaerää ei makseta kesäkuussa, ovat saaneet kertaerää vastaavan muun palkantarkistuksen kyseistä palkkausjärjestelmää koskevien allekirjoituspöytäkirjan määräysten mukaan. Ylimmälle johdolle on ollut jaettavana paikallisesti 1,6 %:n järjestelyerä 1.4.2018 ja tuntipalkkaisilla 1,6 %:n yleiskorotus 1.4.2018 lukien. Nämä palkantarkistukset ovat olleet palkkatasoa korottavalta vaikutukseltaan suuremmat kuin se yleiskorotus, joka on maksettu 1.4.2018 yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville (1,1 %). Kun suorituslisäjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2020 ja sen mukaiset palkkaerät maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä, johdon palkkausjärjestelmässä ja tuntipalkkaisille ei palkkoja tällöin lainkaan tarkisteta.

Kun neuvotteluaikana julkisuudessa on puhuttu ns. lomarahakompensaatiosta, tässä yhteydessä voidaan todeta, että tällaisesta kompensaatiosta ei kirkon sektorilla ole sovittu. Lomaraha on luonteeltaan kertasuoritus. Kertaerän maksaminen kesäkuussa on johtunut siitä, että myös kertaerä on luonteeltaan kertasuoritus ja sen maksaminen lomarahan yhteydessä on luonteva tekninen ratkaisu.