Valiokunnat valmistelevat päätöksiä

Kirkolliskokouksen päätökset valmistellaan valiokunnissa. Jokainen edustaja kuuluu johonkin valiokuntaan.

Kirkolliskokoukselle tehdystä esityksestä tai aloitteesta käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen päätetään, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi. Ehdotuksen valiokuntaan lähettämisestä tekee puhemiesneuvosto.

Valiokunta käsittelee asian kolmessa käsittelyssä ja laatii siitä päätösehdotuksen sisältävän mietinnön. Kirkolliskokous päättää asian valiokunnan mietinnön pohjalta.

Käsikirjavaliokunta valmistelee kirkollisia kirjoja ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevat asiat.

 • Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen
 • Varapuheenjohtaja Göran Stenlund
 • Sihteeri Pauliina Uhinki-Suominen

Perustevaliokunta valmistelee kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin koskevat asiat ja niihin liittyvät kysymykset.

 • Puheenjohtaja Matti Repo
 • Varapuheenjohtaja Kalervo Salo
 • Sihteeri Ilmari Karimies

Lakivaliokunta valmistelee säädöksiä ja niiden nojalla annettavia määräyksiä koskevat asiat. Valtioneuvoston kirkolliskokoukseen nimeämä edustaja on lakivaliokunnan jäsen.

 • Puheenjohtaja Antti Savela
 • Varapuheenjohtaja Maria Kaisa Aula
 • Sihteeri Ritva Saario

Hallintovaliokunta valmistelee kirkollista hallintoa koskevat asiat.

 • Puheenjohtaja Tapio Luoma
 • Varapuheenjohtaja Eevi Väistö
 • Sihteeri Timo von Boehm

Talousvaliokunta valmistelee kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston talousarvioita ja toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja muita kirkon ja seurakuntien taloutta ja palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat.

 • Puheenjohtaja Tapio Tähtinen
 • Varapuheenjohtaja Åsa A. Westerlund
 • Sihteeri Pasi Perander

Tulevaisuusvaliokunta valmistelee kirkon pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyvät asiat.

 • Puheenjohtaja Katri Korolainen
 • Varapuheenjohtaja Ilkka Pöyhönen
 • Sihteeri Niko Huttunen

Yleisvaliokunta valmistelee kirkon yhteistä toimintaa ja kehittämistä koskevat asiat sekä asiat, jotka eivät kuulu muiden valiokuntien valmisteltaviin.

 • Puheenjohtaja Johanna Korhonen
 • Varapuheenjohtaja Pekka Särkiö
 • Sihteeri Henri Lehtola

Kansliavaliokunta huolehtii kirkolliskokouksen käytännöllisistä järjestelyistä ja taloudesta.

 • Puheenjohtaja Markku Orsila
 • Varapuheenjohtaja ja sihteeri Mari Korhonen

Toimitusvaliokunta laatii kokouksen päätöksistä toimituskirjat.

 • Puheenjohtaja Johannes Leppänen
 • Varapuheenjohtaja Johanna Lumijärvi
 • Sihteeri Katri Kuuskoski

Valitsijamiehet tekevät päätöksiä kirkolliskokouksen toimielinten kokoonpanosta ja ehdotuksia keskushallinnon tärkeimpien toimielinten ja viranhaltijoiden valitsemiseksi.

 • Puheenjohtaja Simo Peura
 • Varapuheenjohtaja Tapio Tähtinen
 • Sihteeri Tuija Korva