Hyppää sisältöön
Unga människor ler mot kameran och visar v-tecken med fingrarna.

Att studera utomlands

Är du intresserad av att studera eller forska utomlands? Ligger internationella ärenden nära ditt hjärta?

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga dina ekumeniska kunskaper, befrämja din teologiska forskning och förbättra dina språkkunskaper.

Det finns stipendieprogram i följande länder:

På denna sida meddelar vi också om andra aktuella stipendiemöjligheter, t.ex. ansökningar om internationella kyrkoförbundens steward- eller praktikantplatser. Enheten för teologiska frågor beviljar även mindre, enskilda resebidrag för bland annat internationella seminarier med ekumeniskt innehåll. Man kan också ansöka om understöd för resor som anknyter till ekumenisk forskning eller utbildning. Allmänna principer för det teologiska stipendieprogrammet.Öppna länk i ny flik

Ansök om att bli steward vid LVF:s generalförsamling i Polen 7–20.9.2023

Lutherska världsförbundets (LVF) generalförsamling ordnas i Krakow i Polen i september 2023 (stewardprogrammetÖppna länk i ny flik pågår 7–20.9.2023). Syftet med stewardprogrammet är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka i LVF och dess medlemskyrkor samt att underlätta de praktiska arrangemangen kring generalförsamlingen.

Av stewarderna förväntas proaktivitet, teamarbete och social kompetens i en mångkulturell miljö samt tålamod. Till stewardprogrammet hör också ungdomarnas möte i Wisla Malinka före generalförsamlingen samt tre förberedande möten på distans. Som steward får du vara med i ett internationellt, ekumeniskt storevenemang, där du får värdefull erfarenhet och möjlighet att nätverka och lära dig nya saker. 

Ansökan är öppen för dig som är mellan 18 och 30 år. Ansök om den rekommendation som behövs från din kyrka genom att senast 20.9.2022 skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till Ari Ojell (ari.ojell(at)evl.fi) där du berättar om dig själv och varför du vill bli och skulle passa som steward.

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, Frankrike (LVF)

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, som är underställt Lutherska världsförbundet, ordnar varje år ett veckolångt ekumeniskt sommarseminarium. Mera information kommer i början av nästa året.

Utrikesavdelningen beviljar årligen 1–2 stipendier som täcker deltagaravgiften och resekostnaderna i anslutning till sommarseminariet. Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell ari.ojell(at)evl.fi.


Utbildningscentret Josefstal, Tyskland (Bayerska landskyrkan)

Utbildningscentret Josefstal i Tyskland ordnas en ekumenisk lärokurs varje år. Mera information kommer i början av 2023.

Kommentarer av kursdeltagare:

  • ”Kursprogrammet var välstrukturerat, genomtänkt och smidigt”
  • ”Det bästa med kursen är att möta företrädare för olika kyrkor”
  • ”Det intensiva samarbetet under kursen möjliggjorde en öppen diskussion om kursens teman”
  • ”Det lönar sig absolut för finländare att även i fortsättningen delta i den välorganiserade ekumeniska kursen. Deltagarna behöver inte kunna någon tyska alls, för det ordnas en utmärkt simultantolkning via hörlurar från tyska till engelska och från engelska till tyska.”

Utrikesavdelningen beviljar årligen 1–2 stipendier som täcker deltagaravgiften och resekostnaderna i anslutning till kursen. 

EDK:s stipendium, Tyskland

Man kan söka stipendium från EDK för studier eller forskning i Tyskland. Stipendiet förutsätter utrikesavdelningens förordande. Stipendietidens längd kan variera och stipendiet är avsett för studerande och forskare, men även för studerande som avlägger yrkesstudier. Sökanden sköter själv kontakterna till läroinrättningen i Tyskland.

Stipendiet ska sökas i början av september månad året innan den önskade stipendieperioden ska inledas. Mera information och ansökningsanvisningar ger sakkunnig Ari Ojell.

Ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz (KVR)

Ekumeniska institutet i Bossey, som är underställt Kyrkornas världsråd, ligger nära Geneve i Schweiz och arrangerar olika ekumeniska kurserÖppna länk i ny flik för teologer, kyrkligt anställda och studerande inom den kyrkliga sektorn, men även för aktiva lekmän. Det finns kortkurser på några dagar eller veckor som tar upp aktuella teman samt även längre examenskurser som omfattar högst ett läsår.

Enheten för teologiska frågor beviljar den som blir antagen till en längre examenskurs i Bossey ett delstipendium på 1 000 euro för kursavgiften och ett stipendium som täcker resekostnaderna. En allmän förutsättning är att stipendiaten har avlagt teol.kand. examen eller motsvarande, är intresserad av att studera ekumeniska frågor och vill förbereda sig för ekumeniskt arbete. Närmare uppgifter om de studier som erbjuds under läsåret 2023–2024. Öppna länk i ny flikOm du är intresserad av studier under en eller två terminer läsåret 2023–2024, sänd din ansökan till sakkunnig Ari Ojell senast 31.10.2022, ari.ojell(at)evl.fi. 

När det gäller kortkurser kan man söka stipendium för rese- och deltagarkostnader. De flesta kurser riktar sig framför allt till kyrkans anställda och passar därför utmärkt som en del av församlingarnas och stiftens personalutbildning i ekumeniska frågor. Samtidigt lämpar sig kurserna väl för studerande och forskare inom teologi och andra kyrkliga branscher som vill specialisera sig på ekumeniska frågor.

Lutherska teologiska universitetet i Budapest, Ungern

Vid Lutherska teologiska universitetet i Budapest finns en stipendieplats för en finländsk teologie studerande för 1–2 terminer eller också för en kortare tid enligt överenskommelse. Stipendiet täcker studierna och helpension på universitetets internat. Enheten för teologiska frågor beviljar stipendiaten ett understöd som täcker resekostnaderna. Det är önskvärt att stipendiaten har grunderna i det ungerska språket och minst teologie kandidatexamen. Stipendiet passar också nyutexaminerade.

Ansökan skickas till enheten för teologiska frågor senast ett halvt år innan den planerade stipendieperioden ska inledas.

Ansökningsdokument

  1. Fritt formulerad ansökan med motivering till stipendieansökan samt den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
  2. Utredning av studierna i teologi och i det ungerska språket (studieregisterutdrag, utredning av huvudämnet och forskningsämnet).
  3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen bör ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde.

Det är också möjligt att göra ett 1–3 månader långt studie- eller forskningsbesök i Budapest i anslutning till lärdoms- och slutarbetet eller tillämpade studier. Frågor per e-post till adressen ari.ojell(at)evl.fi

Lutherska världsförbundets stipendier

Lutherska världsförbundets stipendieansökan pågår som bäst och ytterligare information finns på LVF:s stipendiesidorÖppna länk i ny flik. Om du är intresserad av nästa års stipendier, skicka din ansökan till sakkunnig Ari Ojell, ari.ojell(at)evl.fi, senast 30.9.2022. Den formella ansökan till Lutherska världsförbundets teologiska studieprogram görs av en medlemskyrka i LVF. Godkännandet förutsätter att den person som kyrkan rekommenderar har ett studieprogram eller är involverad i projekt med nära anknytning till kyrkans strategiska mål och genomförandet av dem i kyrkans arbete eller utbildning. Mer information om stipendieprogrammet och dess kriterierÖppna länk i ny flik. Om du är intresserad av denna möjlighet, kontakta Ari Ojell.

Du kan också kontakta enheten för teologiska ärenden:

Ari Ojell, sakkunnig för teologi och ekumenikÖppna länk i ny flik

Maria Mountraki, kommunikations- och evenemangskoordinatorÖppna länk i ny flik