Unga

Att studera utomlands

Är du intresserad av att studera eller forska utomlands? Ligger internationella ärenden nära ditt hjärta?

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga dina ekumeniska kunskaper, befrämja din teologiska forskning och förbättra dina språkkunskaper.

Det finns stipendieprogram i följande länder:

På denna sida meddelar vi också om andra aktuella stipendiemöjligheter, t.ex. ansökningar om internationella kyrkoförbundens steward- eller praktikantplatser. Enheten för teologiska frågor beviljar även mindre, enskilda resebidrag för bland annat internationella seminarier med ekumeniskt innehåll. Man kan också ansöka om understöd för resor som anknyter till ekumenisk forskning eller utbildning. Allmänna principer för det teologiska stipendieprogrammet.

Ansök om att bli steward vid Kyrkornas världsråds centralkommittés möte i Geneve 12–25 mars 2020

Stewardprogrammet erbjuder ungdomar från olika kyrkor en möjlighet att bekanta sig med internationell verksamhet, ekumenik i praktiken, lära sig nya saker och möta olika kulturer! I stewardprogrammet ingår en ekumenisk kursdel och därefter det egentliga arbetet som steward vid centralkommitténs möte. Stewardarna har olika assisterande uppgifter under mötet. Stewardarna behövs under tiden 12-25.3.2020 (inklusive resdagarna). Mera information om stewardprogrammet 

Feedback av en tidigare steward från Finland: 
”Stewarderfarenheterna var väldigt givande. Vi blev ett sammansvetsat team och lärde oss mycket om frågorna som behandlades vid mötet och om det arbete Kyrkornas världsråd utför. Många av oss stewardar tyckte att det var en viktig erfarenhet att höra till en global kristen gemenskap som verkar för en rättvis värld. ”

Arbetsspråket är engelska och deltagarna ska vara 18–30 år. I stewarduppgifterna behövs god samarbetsförmåga och flexibilitet eftersom arbetsdagarna kan bli långa. Stewardarna väljs av Kyrkornas världsråd och kyrkans utrikesavdelning beviljar ett resestipendium till en steward från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Ett rekommendationsbrev från den egna kyrkan fås från utrikesavdelningen, som också skaffar rekommendationen från en ekumenisk organisation från Finlands ekumeniska råd.

Skicka följande ansökningshandlingar till sakkunnig Ari Ojell senast 20.11.2019:

- ansökningsblanketten på Kyrkornas världsråds webbplats
- CV
- kopia av passet

Internationella ekumeniska kursen BE1 (BeOne) 16-19.1.2020, Köpenhamn

Den internationella ekumeniska kursen BE1 (BeOne) ordnas under den internationella böneveckan 16-19.1.2020 i Köpenhamn. Kursen BE1 riktar sig till unga vuxna (18+) i olika kyrkor. Kursen arrangeras av European Fellowship, Europeiska kyrkokonferensen, FDF och Dansk ungdoms fællesråd DUF (Danish Youth Council).

Målet med kursen BE1:

-Ge information om ekumenik i en lokal, nationell och europeisk kontext
-ge redskap för att förstå olika kyrkors traditioner och gudstjänstliv
-uppmuntra till deltagande i ekumenisk verksamhet via den egna kyrkan
-fördjupa förståelsen av den egna kristna identiteten
och inte att förglömma: nya vänner och möjlighet att bekanta sig med Köpenhamn!

Utrikesavdelningen beviljar ett stipendium som täcker kursavgiften och resekostnaderna för två medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell: ari.ojell(at)evl.fi

Ansökningstiden går ut den 1 december 2019.

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, Frankrike (LVF)

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, som är underställt Lutherska världsförbundet, ordnar varje år ett veckolångt ekumeniskt sommarseminarium. Seminarium ordnades den 3–10.7.2019 med temat "Doctrines divides - Spirituality unites?". Utrikesavdelningen beviljar årligen 1–2 stipendier som täcker deltagaravgiften och resekostnaderna i anslutning till sommarseminariet.

Ansökan till nästa år börjar i början av 2020.

Utbildningscentret Josefstal, Tyskland (Bayerska landskyrkan)

Bayerska landskyrkans utbildningscenter Josefstal i södra Tyskland ordnar en ekumenisk studiekurs varje försommar. Kursen ordnas nästa gång 11.-20.5.2020. Mera information.

Kommentarer av kursdeltagare:

  • ”Kursprogrammet var välstrukturerat, genomtänkt och smidigt”
  • ”Det bästa med kursen är att möta företrädare för olika kyrkor”.
  • ”Det intensiva samarbetet under kursen möjliggjorde en öppen diskussion om kursens teman”
  • ”Det lönar sig absolut för finländare att även framöver delta i den välorganiserade ekumeniska kursen. Deltagarna behöver inte kunna någon tyska alls, för det ordnas en utmärkt simultantolkning via hörlurar från tyska till engelska och från engelska till tyska.”

EDK:s stipendium, Tyskland

Man kan söka stipendium från EDK för studier eller forskning i Tyskland. Stipendiet förutsätter utrikesavdelningens förordande. Stipendietidens längd kan variera och stipendiet är avsett för studerande och forskare, men även för studerande som avlägger yrkesstudier. Sökanden sköter själv kontakterna till läroinrättningen i Tyskland.

Stipendiet ska sökas i början av september månad året innan den önskade stipendieperioden ska inledas. Mera information och ansökningsanvisningar ger sakkunnig Ari Ojell.

Ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz (KVR)

Ekumeniska institutet i Bossey, som är underställt Kyrkornas världsråd, ligger nära Geneve i Schweiz och arrangerar olika ekumeniska kurser för teologer, kyrkligt anställda och studerande inom den kyrkliga sektorn, men även för aktiva lekmän. Det finns kortkurser på några dagar eller veckor som tar upp aktuella teman samt även längre examenskurser som omfattar högst ett läsår.

Enheten för teologiska frågor beviljar den som blir antagen till en längre examenskurs ett delstipendium för kursavgiften och ett stipendium som täcker resekostnaderna. En allmän förutsättning är att stipendiaten har avlagt teol.kand. examen eller motsvarande och är intresserad av att studera ekumeniska frågor och vill förbereda sig på ekumeniskt arbete. Ansökningstiden till nästa läsårs examenskurser avslutas i november varje år. Den pågående ansökan gäller läsåret 2020-2021.

När det gäller kortkurser kan man söka stipendium för rese- och deltagarkostnader. De flesta kurser riktar sig framför allt till kyrkans anställda och passar därför utmärkt som en del av församlingarnas och stiftens personalutbildning i ekumeniska frågor. Samtidigt lämpar sig kurserna väl för studerande och forskare inom teologi och andra kyrkliga branscher som vill specialisera sig på ekumeniska frågor.

Ta del av tidigare deltagares erfarenheter av sommarkursen!

Lutherska teologiska universitetet i Budapest, Ungern

Vid Lutherska teologiska universitetet i Budapest finns en stipendieplats för en finländsk teologie studerande för 1–2 terminer eller också för en kortare tid enligt överenskommelse. Stipendiet täcker studierna och helpension på universitetets internat. Enheten för teologiska frågor beviljar stipendiaten ett understöd som täcker resekostnaderna. Det är önskvärt att stipendiaten har grunderna i det ungerska språket och minst teologie kandidatexamen. Stipendiet passar också nyutexaminerade.

Ansökan skickas till enheten för teologiska frågor senast ett halvt år innan den planerade stipendieperioden ska inledas.

Ansökningsdokument

  1. Fritt formulerad ansökan med motivering till stipendieansökan samt den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
  2. Utredning av studierna i teologi och i det ungerska språket (studieregisterutdrag, utredning av huvudämnet och forskningsämnet).
  3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen bör ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde.

Det är också möjligt att göra ett 1–3 månader långt studie- eller forskningsbesök i Budapest i anslutning till lärdoms- och slutarbetet eller tillämpade studier. Frågor per e-post till adressen ari.ojell(at)evl.fi

United Lutheran Seminary, Gettysburg, USA

United Lutheran Seminary i Gettysburg erbjuder årligen ett stipendium antingen för hela läsåret eller en termin. Stipendiet täcker boende- och studiekostnaderna.  Stipendiet lämpar sig väl för en teologie studerande som studerat några år eller en forskarstuderande. Enheten för teologiska frågor beviljar stipendiaten ett understöd som täcker resorna.

Den pågående ansökan gäller läsåret 2020–2021. Om du är intresserad av denna möjlighet, kontakta sakkunnig Ari Ojell.

Ansökningsdokument på engelska:

1. Fritt formulerad ansökan med den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
2. Utredning av studierna (studieregisterutdrag, utredning av huvudämnet och forskningsämnet).
3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen ska gärna ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde.

Teologiska akademin i Sankt Petersburg, Ryssland

Ortodoxa teologiska akademin i Sankt Petersburg och enheten för teologiska frågor beviljar ett stipendium för substansstudier ett läsår eller en termin samt för intensivkurser i ryska språket vid akademin. Stipendiet passar framför allt teologie studerande i slutskedet av studierna och nyutexaminerade, eller teologer som redan är i arbetslivet. Även andra anställda inom kyrkan kan söka stipendium för språkstudier vid akademin.

För att bli godkänd för språkkursen krävs grundläggande språkkunskaper genom tidigare studier i ryska språket, eller på annat sätt förvärvade baskunskaper i ryska språket. Dessutom behövs en plan för hur språkkunskaperna ska tillämpas i det kyrkliga arbetet, de teologiska studierna eller forskningen.

Stipendiet täcker kostnaderna för resor och visum samt studier och helpension på akademins internat under stipendieperioden. Ansökan är fortlöpande. Kontakta enheten för teologiska frågor minst ett halvt år innan de planerade studierna ska inledas.

Ansökningsdokument

  1. Fritt formulerad ansökan med motiveringar till ansökan samt den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
  2. Utredning av studierna i teologi och det ryska språket.
  3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde. 

Lutherska världsförbundets stipendier

Lutherska världsförbundets stipendieprogram (International Scholarship Program) har förnyats. Det heter numera programmet för utvecklande av personalresurser (Human Resources Development Program) och den formella ansökan görs av en medlemskyrka i Lutherska världsförbundet. Stödet förutsätter att den person som kyrkan rekommenderar är involverad i projekt med nära anknytning till kyrkans strategiska mål och genomförandet av dem i kyrkans arbete eller utbildning. Mera information om stipendieprogrammet. Om du är intresserad av denna möjlighet, kontakta Ari Ojell.

Du kan också kontakta enheten för teologiska ärenden:

Ari Ojell, sakkunnig för teologi och ekumenik
Johanna Laine, korrespondent-sekreterare