Miljöarbete 

I det kristna budskapet ingår människans ansvar för skapelsen

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Allt är jubel och sång.
(Ur Psaltarpsalm 65)

Kristet miljötänkande bygger på att människan är en del av naturen, av skapelsen. Människan ansvarar också inför Gud för hur hon behandlar naturen. Människan äger inte naturen, utan den kristna inställningen till vår omgivning bör vara liksom Guds, kärleksfull.

Möta Gud i naturen

Den kristna läran påminner oss om att naturen som Gud har skapat är helig. Att möta Gud i naturens tystnad och skönhet är för många finländare en mycket viktig del av den egna andligheten.

Andlighet och måttlighet

Till den kristna tron hör också ett enkelt liv som lyfter fram det som är genuint viktigt. Den kristna tron lyfter fram helhetsbetonad andlighet och måttlighet och bildar därmed en stark motpol mot en överdriven konsumtionskultur.

Ta hand om skapelsen

Skapelsen är gemensam och att ta hand om den är också vår gemensamma uppgift. Inför olika miljöhot har vi inom kyrkan konstaterat att de kristna samfunden bör förnya sig och axla ett ekologiskt ansvar också i den egna vardagen. Miljöfrågor har haft en viktig plats inom kyrkan sedan 1980-talet.

Kyrkans miljödiplom omfattar praktiska kriterier för hur församlingar kan planera sin verksamhet så att den blir så miljövänlig som möjligt. Miljöbedömningen tar upp bland annat sophantering, städning, lägercentra, kontor, begravningsplatser, skogsvård och miljöfostran.

Miljödiplomet har legat till grund för det klimatprogram som kyrkostyrelsen godkände 3.6.2008. Klimatprogrammet innehåller rekommendationer som kyrkostyrelsen önskar att församlingarna beaktar.

Mössöron på björk