Bilden föreställer Kampens kapell i Helsingfors
Kampens kapell i Helsingfors

Kyrkoskatten, en medlemsavgift

Medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som är officiellt bosatta i Finland betalar kyrkoskatt som uppbärs i samband med stats- och kommunalbeskattningen. Skatten beror på församlingarnas kyrkoskattesats som kan vara 1 - 2 procent.

Kyrkoskatten betalar du till kyrkliga samfälligheten eller församlingen på din ort.

Kyrkan ersätter staten för kostnaderna för uppbärandet av skatter. År 2016 var kyrkoskatteintäkterna 890 miljoner euro och den statliga ersättningen för samhälleliga uppgifter 114 miljoner euro. Kostnaderna för uppbärandet av skatten var 14,9 miljoner euro  2016 och 14,3 miljoner 2017.

Hur mycket betalar jag kyrkoskatt?

En medelinkomsttagare som är medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar ungefär 260 euro kyrkoskatt per år. Räknar man med alla kyrkans medlemmar är medeltalet för kyrkoskatten 222 euro/medlem.

Vad används skattemedlen till?

Av församlingens verksamhet finansieras ca 80 % av verksamheten med hjälp av skatteintäkter.

Av alla intäkter går 82 % till verksamheten, 10 % går till underhåll av fastigheter, maskiner och motsvarande,  5 % till Kyrkans centralfond för Kyrkans gemensamma arbete, 3 % till beskattningskostnader och finansiella kostnader. I tabellen ser du fördelningen år 2014.

Verksamhetskostnadernas fördelning presenteras här enligt verksamhetsområde. I materialet från 2014 ingår alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Typiskt för företag och organisationer som erbjuder tjänster är att personalkostnaderna är de klart största. Av kostnaderna står direkta personalkostnaderna för över 60 %, inköp av tjänster 20 %, material och tillbehör dryga 10 %.