Hyppää sisältöön

Avgifter för ämbetsbevis fr.o.m. 1.1.2020

I Kyrkostyrelsens avgiftsbeslut har man beaktat reformen i anslutning till kyrkobokföringen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Under reformen upprättas en del av ämbetsbevisen i släktutredningsform centraliserat på riksnivå enligt den avlidnes sista medlemsförsamling. En del ämbetsbevis i släktutredningsform upprättas däremot så att de intyg som hänför sig till helheten beställs separat från varje församling som berörs. De två olika sätten att upprätta intyg har också beaktats vid prissättningen av ämbetsbevisen.

Avgifter som tas ut för ämbetsbevis

1. A) Obruten släktutredning för huvudpersonen för medlemstiden i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 45 €. Dessutom debiteras 9 € för varje bevis som anknyter till huvudpersonen. För varje person upprättas ett eget bevis. Undantag:

  • Om barnets levnadsuppgift framgår av förälderns bevis, behövs inget separat levnadsintyg för barnet.
  • Det behövs inga separata bevis över en barnlös avliden persons levande föräldrar, utan det räcker med föräldrarnas levnadsuppgift på den avlidnes bevis.
  • Om det behövs uppgifter från och med far- och morföräldrarna räcker det med far- och morbrödernas, mostrarnas och fastrarnas levnads-/dödsuppgift på beviset.
  • För maken upprättas inget separat bevis, om uppgifterna om makens och huvudpersonens medlemstid och barn är fullständigt identiska under tiden för äktenskapet.

Komplettering av uppgifterna om medlemstid 9 € / bevis. 

Om ämbetsbevis med samma innehåll beställs för olika ändamål debiteras priset på det ursprungliga beviset för alla bevis. 

B) Släktutredning som innehåller uppgifter om enskilda församlingar och begränsas till en viss tidsperiod (partiellt bevis)

  • 30 €/bevis för huvudperson, om uppgifterna för beviset hämtas ur digitaliserade kyrkböcker eller kyrkböcker i bokform (med undantag av den avlidnes dödsuppgift 9 €).
  • 9 €/bevis för huvudperson, om uppgifterna för beviset hämtas från nyare medlemsdatakällor.
  • Dessutom debiteras 9 € för varje bevis som anknyter till huvudpersonen.
  • Komplettering av uppgifterna om medlemstid 9 €/bevis.

2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enskilda uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans medlemsdatasystem för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter, samt för levnadsintyg för ett utländskt pensionsbolag debiteras 9 €.

3. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9 €.

4. För extra exemplar av intyget debiteras 9 € (samma beställare och samma ändamål, dvs. intyget är en identisk kopia av originalet).

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 €. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

Avgifter som debiteras för bildfiler

För kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker debiteras en grundavgift om 45 euro. Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker.

OBS! Begäran om kopiering av bildfiler skickas till Kyrkostyrelsen. Inga kopior av bildfiler görs i församlingarna.

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag. För avgiftsfria intyg tas ingen expeditionsavgift ut.

En person kan be att få kontrollera egna uppgifter som finns i kyrkböcker och församlingens andra register avgiftsfritt en gång per år. Om kontrollrätten används oftare, debiteras 9 €/intyg för utlämnande av uppgifter.

Expeditionsavgift

För ett intyg debiteras en expeditionsavgift på 5,50 €, inklusive fakturering, oberoende av leveranssätt (avhämtning, post, e-post). Om fakturan på begäran av kunden sänds till en annan adress än intyget, debiteras 5,50 € separat för båda. Om intyget på kundens begäran sänds på flera olika sätt (t.ex. per post och e-post) eller till flera olika adresser, debiteras 5,50 € separat för varje leverans.

För sändning av kopior av intyg som skickats tidigare debiteras 9 €/intyg och en expeditionsavgift på 5,50 €.

För intyg som sänds med postförskott tas en postförskottsavgift ut. För sändning av intyg till utlandet debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster. För en betalningsuppmaning debiteras 5 €.