Hyppää sisältöön

Aktuellt

 

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2021 har utkommit

12.1.2021

Cirkulär innehåll:

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2021
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2021

Läs cirkulär A1/2021

Extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

21.12.2020

Denna jul tillämpas första gången bestämmelsen som ger tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid möjlighet att få en extra ledig dag för arbete som utförts under en söckenhelg. Här ser du hur den nya bestämmelsen tillämpas.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A13/2020 har utkommit

15.12.2020

Cirkulär innehåll:

 1. Förtroendemannautbildning 2021
 2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2021
 3. Kirteko-möten 2021

Läs cirkulär A13/2020

Aktualitetsenkäten 2020

26.11.2020

Med Aktualitetsenkäten 2020 utreder Kyrkans arbetsmarknadsverk hur församlingarna som arbetsgivare och arbetsgemenskaper har klarat av detta år, vilka utmaningar coronapandemin har medfört och vilka åtgärder som vidtagits för att svara på utmaningarna. Enkäten har i dag skickats per e-post till de löneombud som sköter arbetsgivarkontakterna mellan KyA och församlingarna. Vi ber om ett svar per församlingsenhet och hoppas att det löneombud som besvarar enkäten även utreder synpunkterna hos de övriga i ledningsgruppen. Enkäten kan besvaras till 7.12.2020. Enkätresultaten publiceras i början av 2021. Mera information om enkäten: kit@evl.fi

Maximiantalet arbetstimmar enligt den nya arbetstidslagen

24.11.2020

I den nya arbetstidslagen har regleringen av maximiantalet övertidstimmar slopats. I stället anges arbetstagarens maximala totalarbetstid. Arbetstagarens arbetstid inbegripet övertidsarbete får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av 4 månader. Läs mer i cirkuläret A12/2020.

Förkortningen av arbetstiden vid årsskiftet

24.11.2020

Förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet slopas vid kommande årsskifte. Den nya arbetstiden blir i allmän arbetstid 38 timmar 15 minuter och i kontorsarbetstid 36 timmar 15 minuter. För deltidsanställda förkortas arbetstiden enligt deltidens förhållande till full arbetstid. Den nya arbetstiden börjar tillämpas från den period som inleds före årsskiftet och sträcker sig över årsskiftet till 2021. Läs mer i cirkuläret A12/2020.

Kompetens och examina för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete

30.10.2020

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan säkerställa den kompetens som behövs för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete genom att vid valet av personer till tjänster eller uppgifter prioritera sådana som har en lämplig yrkesinriktad examen på andra stadiet.

Cirkulär A11/2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A10/2020 har utkommit

29.10.2020

Cirkulär innehåll: Rekommenderade examina för barnledare

Cirkulär A10/2020

Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma anvisningar om extra ledig dag

26.10.2020

Den nya bestämmelsen om extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid trädde i kraft 1.8.2020. I praktiken kommer bestämmelsen att tillämpas för första gången julen 2020. Eftersom bestämmelsen till sin karaktär är ny för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid, har kyrkans avtalsparter ansett det ändamålsenligt att utfärda gemensamma anvisningar för tillämpandet av bestämmelsen.

Läs cirkulär A9/2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A8/2020 har utkommit

23.9.2020

Cirkulär innehåll: Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

Cirkulär A8/2020

KyrkTAK 2020-2022 har publicerats

16.9.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 har publicerats och kan beställas via länken nedan.

Beställ avtalsbok. Obs! Länken fungerar inte med Internet Explorer.

KyrkTAK 2020-2022

28.8.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020-2022 har publicerats i pdf-format. Avtalsboken publiceras i september.

Nytt bland vanliga frågor

28.8.2020

Till de vanliga frågorna har vi lagt till en fråga och ett svar om presentationen av den nya avtalslösningen för förtroendevalda beslutsfattare och om den avtalsenliga höjningen för den högsta ledningen 1.5.2021.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A7/2020 har utkommit

18.8.2020

Cirkulär innehåll: Tidpunkten och arrangemanget för förtroendemannautbildningen har ändrats

Cirkulär A7/2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A6/2020 har utkommit

1.7.2020

Cirkulär innehåll: Ändring av tidpunkten/formen för förtroendemannautbildningar

Cirkulär A6/2020

Arbetsmarknadsverkets kanslis öppethållning under sommaren

26.6.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli håller semesterstängt 13–26 juli 2020. Kontaktbegäran kan under tiden lämnas per e-post på adressen kit@evl.fi. Vi besvarar e-posten fr.o.m. 27 juli 2020.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A5/2020 har utkommit

18.6.2020

Cirkulär A5/2020 innehåll: Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

KyrkTAK 2020–2022 har godkänts

18.6.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Lönerna höjs med sammanlagt 3 procent under avtalsperioden (1.8.2020 och 1.5.2021). Den förlängda arbetstiden slopas fr.o.m. 1.1.2021. I avtalet preciserades definitionen av personer som inte har arbetstid. För dem har avtalats om extra ledighet, som träder i kraft 1.8.2020. Se mer under följande länkar:

Delegationen godkände förhandlingsresultatet

4.6.2020

Delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk har i dag godkänt det nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kyrkan som förhandlats fram av kyrkans huvudavtalsparter. Avtalet uppstår först när alla huvudavtalsparters förvaltningar har godkänt det. Efter detta är avtalets innehåll offentligt. Enligt våra uppgifter kan offentliggörandet ske torsdagen 11.6.2020.

Förhandlingsresultat nåddes

3.6.2020

Kyrkans huvudavtalsparter har tisdagen den 2.6 nått ett resultat i förhandlingarna om Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022. Delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk behandlar förhandlingsresultatet vid sitt sammanträde torsdagen den 4.6. Närmare information om detta ges senare.

Förhandlingsläget

29.5.2020

Kyrkans huvudavtalsparter fortsätter förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtalet måndagen den 1.6.2020. KYA strävar efter att ett förhandlingsresultat och ett nytt avtal ska nås så fort som möjligt.

Förhandlingsläget

27.4.2020

Förhandlingarna om kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal fortsatte i dag 27.4 med riksförlikningsmannens stöd. Den gemensamma strävan är att nå förhandlingsresultat vecka 22. Man har kommit överens om flera möten för huvudförhandlarna under de kommande veckorna. Med tanke på tidtabellen och förhandlingsresultatet är det nödvändigt att förhandlarna får tillgång till arbetsrådets utlåtande om arbetstidslagens tillämpningsområde under Kristi himmelsfärdsveckan.

Förhandlingarna fortsätter

21.4.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsparterna fortsatte idag förhandlingarna om kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal. Vid mötet behandlades avtalsperiodens längd och avtalsjusteringarna. Parterna sammanträder nästa gång på fredag 24.4. Parterna träffar riksförlikningsmannen måndagen den 27.4.

Nya frågor och svar 

9.4.2020

På sidan Vanliga frågor i anslutning till Coronaepidemin på KyA:s webbplats har vi satt in frågor och svar gällande rekryteringen av säsongsarbetare och permittering som grundar sig på avtal.

Riksförlikningsmannens möte

6.4.2020

Kyrkans huvudavtalsparter sammanträdde i dag 6.4.2020 under riksförlikningsmannens ledning för att gå igenom de strandade förhandlingarna om kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Sammanträdet ordnades som distansmöte. Nästa sammanträde under riksförlikningsmannens ledning hålls den 15.4.2020.

Om tolkningen av arbetstidslagen i kyrkans andliga arbete

6.4.2020

På grund av oklarheterna kring ikraftträdandet av den nya arbetstidslagen har Kyrkans arbetsmarknadsverk med stöd av arbetsgivarens tolkningsföreträde preciserat huvudavtalsparternas gemensamma anvisningar av 9.3.2020 om tillämpningen av arbetstidslagen på kyrkans andliga arbete.

Kyrkans arbetsmarknadsverks ståndpunkt och anvisning till församlingsarbetsgivarna är att den nya arbetstidslagen håller fast vid den tidigare uppfattningen om tillämpningsområdet och att arbetsgivarna därför inte förutsätts inleda diskussioner, åtgärder eller beslut för att bedöma eller ändra tjänsteinnehavarnas ställning.

De preciserade anvisningarna kan ses i sin helhet här. Anvisningarna har också sänts till församlingarnas kyrkoherdar och löneombud.

Begäran till riksförlikningsmannen

3.4.2020

Förhandlingarna mellan kyrkans huvudavtalsparter om kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal fortsatte i dag fredagen 3.4.2020. Vid mötet bedömdes möjligheten att gå vidare i förhandlingarna. I bedömningen kom man fram till att riksförlikningsmannen kan bidra till att en avtalslösning nås. Därför ber Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer tillsammans riksförlikningsmannen att kalla parterna till frivillig medling.

Begäran om utlåtande har riktats till arbetsrådet

3.4.2020

Arbetsrådet har från Akava rf på Kyrkans akademiker Aki rf:s vägnar fått en begäran om utlåtande om hur arbetstidslagen ska tillämpas och tolkas. Kyrkans arbetsmarknadsverk har möjlighet att ge ett eget utlåtande om saken till arbetsrådet. Enligt arbetsmarknadsdirektör Anna Kaarina Piepponen är det bra att arbetsrådet tar upp ärendet till behandling. När vi får arbetsrådets utlåtande är det ytterst motiverat att följa utlåtandet inom den kyrkliga sektorn, konstaterar Piepponen.

Många utmaningar våren 2020

2.4.2020

Avtalsförhandlingarna mellan Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna fortsätter på fredagen 3.4, trots de utmaningar coronaviruset medför. ”Nu behöver vi konsensus och krafter att lita på varandra”, konstaterar kyrkans arbetsmarknadsdirektör Anna Kaarina Piepponen. Hon redogör nedan för Kyrkans arbetsmarknadsverks insatser under vårens förhandlingar och efter att coronaviruset började sprida sig i Finland.

Läs mer

Frågor och svar till stöd för arbetsgivarna i coronaepidemin

2.4.2020

Till KyA:s coronaanvisningar till arbetsgivarna har vi bifogat vanliga frågor och svaren på dem.

Förhandlingsläget

1.4.2020

Förhandlingarna om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för kyrkan fortsätter på fredagen 3.4.2020. Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal löpte ut 31.3.2020. Eftersom det inom kyrkans sektor inte finns något nytt tjänste- och arbetskollektivavtal 1.4.2020, börjar ett s.k. avtalslöst tillstånd. I ett avtalslöst tillstånd följer man de gamla villkoren för anställningsförhållandena (t.ex. lön, arbetstid, semester) tills ett nytt avtal har ingåtts.

Den nya arbetstidslagen träder i kraft i kyrkan 1.4.2020. Kyrkans akademikers (AKI r.y.) anvisningar ska inte följas

31.3.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverk konstaterar att den nya arbetstidslagen träder i kraft i kyrkan från och med den 1.4.2020. Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsparter har den 9.3.2020 gett en gemensam anvisning om tillämpningen av arbetstidslagen på kyrkans andliga arbete i händelse av att nya tjänste- och arbetskollektivavtal inte har ingåtts före den 31.3.2020. Denna anvisning gäller fortfarande och ska iakttas.

Kyrkans akademiker (AKI r.y.) har genom ett meddelande daterat den 30.3.2020 gett egna anvisningar om tolkningen av arbetstidslagen från och med 1.4.2020. Kyrkans arbetsmarknadsverk konstaterar att anvisningarna representerar en ensidig och även uppenbart felaktig tolkning av arbetstidslagen. De avviker också väsentligt från de anvisningar som Kyrkans avtalsparter har gett gemensamt. AKI:s ensidiga anvisningar om den nya arbetstidslagen ska inte följas till någon del i församlingarna.

Kyrkans arbetsmarknadsverk meddelar närmare anvisningar den 31.3.

Håll kvar folk i jobb!

25.3.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverk har fått frågor av församlingarna om permitteringar i anslutning till coronasituationen. Kyrkans arbetsmarknadsverk konstaterar att man i församlingarna i nuläget i stället för permitteringar bör sträva efter att på alla sätt rikta hela personalens arbetskraft till att kreativt stödja församlingsmedlemmarnas och hela samhällets möjligheter att klara sig igenom den nuvarande krissituationen.

Läs mer

Förhandlingsläget

23.3.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer fortsatte avtalsförhandlingarna i dag. Förhandlingarna fortsätter i morgon.

Förhandlingsläget

18.3.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer fortsatte avtalsförhandlingarna i dag.  Parterna har en gemensam strävan efter en snabb avtalslösning och är vid behov beredda på en kort avtalsperiod. Förhandlingarna fortsätter torsdagen 19.3.2020 på eftermiddagen. Tjänste - och arbetskollektivavtalen för kyrkan löper ut 31.3.2020.

Kompletterande corona-anvisningar

18.3.2020

KyA har fört diskussioner med kyrkans huvudavtalsorganisationer om trycket på församlingarna att permittera sina anställda på grund av att verksamheterna avbryts. KyA ber församlingarna uppmärksamma att kyrkans tjänste - och arbetskollektivavtal trots undantagsförhållanden är i kraft och att de ska iakttas. Enligt KyA bör man försöka sträva efter att permittera så få som möjligt.

Anvisningar till församlingsarbetsgivarna om beredskapen inför en coronavirusepidemi

16.3.2020

KyA har uppdaterat anvisningar om beredskap inför en coronavirusepidemi ur församlingsarbetsgivarnas synvinkel.

Anvisningarna öppnas via denna länk

Kyrkans avtalsparters gemensamma anvisningar för ställningen för tjänsteinnehavare i andligt arbete när arbetstidslagen tillämpas från och med 1.4.2020

12.3.2020

Kyrkans huvudavtalsparter har överlagt om ikraftträdandet av den nya arbetstidslagen i kyrkan fr.o.m. den 1 april 2020  samt om att ge församlingarna anvisningar med anledning av detta. Parterna kom överens om att ge följande gemensamma anvisningar om ställningen för tjänsteinnehavare i andligt arbete när arbetstidslagen blir tillämplig: anvisningarna öppnas via denna länk.

Anvisningar till församlingsarbetsgivarna om beredskapen inför en eventuell coronavirusepidemi

11.3.2020

På den här sidan har vi sammanställt anvisningar om beredskapen inför en eventuell coronavirusepidemi ur församlingsarbetsgivarnas synvinkel. Anvisningarna kompletterar materialet som behandlar beredskapen inför en coronavirusepidemi på sidan Krisberedskap i Sacrista. KyA kompletterar anvisningarna efter behov.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A2/2020 har utkommit

28.2.2020

1. Avtal om grupplivförsäkring 2020
2. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A2/2020

Vanliga frågor om erfarenhetstillägg och prestationstillägg

14.1.2020

Under de vanliga frågorna finns nu också frågor om erfarenhetstillägg och prestationstillägg samt svaren på dessa.

 • Erfarenhetstilläggets storlek när anställningsförhållandet blir deltidsarbete
 • Erfarenhetstilläggets belopp när en ny årsbunden lönedel skulle ha betalats 1.1.2020 (eller därefter)
 • Erfarenhetstilläggets belopp när en visstidsanställning förnyas i början av 2020
 • Erfarenhetstilläggets belopp när en visstidsanställning förnyas under 2020 efter ett avbrott
 • Hur påverkas erfarenhetstillägget när ett vikariat upphör?
 • Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet blir deltidsarbete
 • Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet upphör
 • Delgivning av prestationstilläggsbeslut till cheferna

Församlingsanställda som utvecklat församlingarnas arbetsliv fick pris

10.12.2019

Gemensamt lärande och nätverksfrämjande står i centrum då utvecklare av arbetslivet fick ta emot kyrkans arbetslivspris (KirTEKO) inom ramen för programmet Kyrkans arbetsliv 2020. Priset som delas ut till församlingar gick i år till församlingen i Lojo för arbetslivsrutiner som förbättrar arbetshälsan och för att ha delat sin praxis med andra. Dessutom fick tre personer som aktivt deltagit i Kirtekos olika nätverk ta emot priset. Prisen delades ut i Kyrkans hus 10.12.2019.

Läs mer