Hyppää sisältöön

Katekumenaattiryhmän kokoonpano

Seuraavassa muutamia esimerkkejä roolien ja tehtävien määrittelystä. Kuvauksissa on vaikutteita eri kirkkojen katekumenaattitoiminnasta. Esimerkkejä määrittävät eri kirkkojen työntekijöiden toimenkuvat, kirkolliset tilanteet ja tulevaisuuskuvat.

Etsijä

Ryhmäläisiä voidaan kutsua etsijöiksi. Ryhmään voi osallistua kuka tahansa, joka on kiinnostunut kristinuskon perusasioista tai haluaa lähteä pohtimaan omaa elämäänsä peilaten sitä kristillisen uskon tulkintakehykseen. Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon jäsen tai kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai konfirmoimaton. Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan tai tunnustelemaan voisiko katekumenaatista löytyä vastauksia hänen kysymyksiinsä. Yleistä on, että etsijät päättävät tervetulojumalanpalveluksen jälkeen haluavatko sitoutua ryhmään.

Matkakumppani

Katekumenaattiryhmässä on useita matkakumppaneita. Matkakumppani on seurakuntalainen, kristitty, jolle seurakuntayhteys on merkittävä ja jumalanpalveluselämä tuttua. Meillä Suomessa matkakumppanin tehtävää voi verrata rippikoulun isosen tehtävään. Ruotsissa matkakumppanina on usein henkilö, joka on käynyt ensin oman katekumenaattivaelluksen ja haluaa toimia matkakumppanina tämän kokemuksen pohjalta.

Ohjaaja

Ohjaaja johtaa ryhmää ja toimii suunnannäyttäjänä. Hän huolehtii siitä, että ryhmä on valmis käymään kohti seuraavia vaiheita. Hän suunnittelee liikkeellelähdön ryhmäläisten kysymysten pohjalta ja työskentelytavan, aikataulun ja tapaamispaikan. Ohjaajan on hyvä tavata papin kanssa säännöllisesti mm. sielunhoitoa ja "työnohjausta" vaativissa kysymyksissä. Ohjaajan tulee olla hyvä kuuntelija ja hänen tulee kyetä antamaan tilaa ryhmäläisille ja heidän kysymyksilleen, sen sijaan että itse olisi vahvasti esillä. Ohjaajalla tulee olla ryhmän ohjaamiseen tarvittavaa taitoa ja osaamista.

Ryhmän pappi

Papin rooli on katekumenaatissa matalan profiilin ohjaamista. Painopiste on ryhmän keskinäisessä jakamisessa ja keskustelussa, jossa kaikki voivat oppia toisiltaan. Pappi osallistuu kokoontumisiin ryhmän tarpeesta riippuen. Hän valmistelee jumalanpalvelukset ja on mukana niiden toteutuksessa sekä toimii teologisena asiantuntijana, sielunhoitajana ja tarvittaessa rippi-isänä/-äitinä. Katekumenaatti on pitkälti seurakunnallista maallikkotoimintaa, jossa pappi ei joudu yksin vastaamaan toiminnasta, vaan hän on ennen kaikkea sen mahdollistaja.

Tiimi ja koordinaattori

Toiminnan laajentuessa on tärkeää huolehtia siitä, että se ei jää yhden työntekijän vastuulle vaan ankkuroituu laajemmin seurakunnan toimintaan. Perustettavaan tiimiin voisi ryhmien pappien lisäksi kuulua seurakunnan jumalapalveluselämästä vastaava työntekijä ja ryhmien ohjaajien ja matkakumppaneiden sekä seurakunnan luottamushenkilöiden edustajat. Tiimi valitsee keskuudestaan koordinaattorin, joka toimii ohjaajien yhteyshenkilönä.